Samoevalvacijsko poročilo 2020/2021

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PARATUS, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE d.o.o. za študijsko leto 2020/2021

 

 

 

 

MERILA IN POSTOPKI ZA SPREMLJANJE, UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

 

Na podlagi meril za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti je predavateljski zbor sprejel Poslovnik komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Kakovost šole se ocenjuje na naslednjih področjih:

 

- strategija, organiziranost in vodenje višje strokovne šole, urejenost evidenc in usmerjenost v doseganje kakovosti vseh dejavnosti

 

- izobraževanje - študijska dejavnost

 

-  višješolski predavatelji

 

- študenti na šoli

 

- prostori, oprema za izobraževalno dejavnost, knjižnica

 

- financiranje izobraževalne in strokovne dejavnosti

 

- sodelovanje z gospodarstvom

 

Posamezni sklopi so obdelani v nadaljevanju.

 

STRATEGIJA, ORGANIZIRANOST IN VODENJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE, UREJENOST EVIDENC TER SKRB ZA KAKOVOST

 

Poslanstvo in strategija

 

Naše poslanstvo je zagotavljanje kvalitetnega strokovnega in praktičnega znanja, izboljšanje možnosti zaposlovanja študentov, graditev na dobrih medsebojnih odnosih, odprti komunikaciji in dvigu kvalitete izobraževanja.

 

Višja strokovna šola Paratus d.o.o. si prizadeva, da:

 

- študentom zagotavlja pridobivanje temeljnih in predmetno specifičnih kompetenc

 

- ugotavlja, zagotavlja in spremlja kakovost svojega dela in rezultatov in jo izboljšuje

 

- vzpostavlja stike s podjetji, vključuje v študijski program strokovnjake iz prakse

 

- predavatelji pri pedagoškem delu s študenti uporabljajo in razvijajo učinkovite metode in oblike dela

 

- spodbuja k razvoju kariere tudi predavatelje in delavce šole

 

- ima ustrezne organe, ki omogočajo kakovostno organizacijo dela in fleksibilno delovanje šole

 

- krepi medsebojne odnose vseh zaposlenih, sodelavcev in študentov, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju in etiki

 

- krepi temeljne vrednote, med katerimi je tudi individualni pristop do študentov, vpodbujanje pozitivnega vzdušja in veselja do učenja, občutek za etiko, medsebojno komuniciranje in razvoj šole.

 

Vizija šole je, da postane šola, ki s svojim delom in odnosom do vseh deležnikov, še posebej študentov, zagotavlja kakovosten študij, zadovoljne predavatelje in študente ter posledično delodajalce. Za dosego tega cilja moramo biti pri izvajanju programov aktivni tako predavatelji kot študenti. Delovati moramo v smeri dobre komunikacije in stalnega izboljšanja medosebnih odnosov.

 

Vrednote šole so strokovnost, odgovornost, inovativnost, kakovostno izobraževanje, etičnost, komunikativnost. Prepričani smo, da študenti pridobijo največ znanja z individualnim pristopom.

 

Organiziranost in vodenje višje strokovne šole, urejenost evidenc ter skrb za kakovost

V programu dela so opredeljene naloge in odgovornosti vseh zaposlenih in sodelujočih. Predavatelji in sodelavci skladno z določili zakona o višjem strokovnem šolstvu in drugih aktov sodelujejo v organih šole.

 

 

Organi Višje strokovne šole

Organi šole, ki je organizirana kot organizacijska enota, so:

 

- direktor,

- predavateljski zbor,

- strokovni aktivi,

- študijska komisija,

- komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.

 

Naloge vseh organov so določene z zakonom o višjem strokovnem izobraževanju. Predavatelji in sodelavci skladno z določili akta o ustanovitvi družbe in programom dela sodelujejo v organih višje strokovne šole. Predavatelji pripravljajo mesečno poročilo o delu, dnevnik predavatelja in izpolnijo anketo za predavatelje, v kateri lahko napišejo svoje predloge in ocenijo delo šole. Predavateljski zbor sklepa o vprašanjih študijskega programa, daje mnenje k letnemu delovnemu načrtu, obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z izobraževanjem, daje mnenje k podaljšanju habilitacije predavateljev, potrjuje poslovnike itd.

 

Evalvacija izvedbe študijskega procesa se izvaja preko Komisije za kakovost, ki jo sestavlja sedem članov, od katerih sta dva predstavnika študentov. Vsi omenjeni izpolnijo ankete in poročila ter lahko tekom šolskega leta izrazijo svoje (ne)zadovoljstvo s pogoji dela, urnikom in drugo. V letu 2020/2021  vpisani študenti so uspešno zaključili šolsko leto. Pridobiti morajo le še potrdila delodajalcev za praktično usposabljanje.

 

Študenti imajo možnost svoja mnenja in predloge vsak teden izražati v pogovorih z direktorjem šole, ki je na šoli prisoten ves čas. Poteka dobra medsebojna komunikacija. Vsak študent  se lahko pogovori o svojih težavah in pričakovanjih pri študiju. Tudi v bodoče nameravamo nadaljevati z aktivnostjo odprte komunikacije z vodstvom šole, saj je to dobra in učinkovita rešitev pri odpravljanju težav v povezavi s študijem. Tudi študentska anketa je odličen pokazatelj stanja, težav in/ali (ne)zadovoljstva študentov.

 

Urejenost evidenc

Evidence o svoji dejavnosti so urejene. Vzpostavljen je elektronski sistem prijavljanja in odjavljanja na izpite, indeks je v fizični obliki. Evidence so sledeče:

 

- evidence o študentih: o vseh vpisanih, o osebah, ki se zanimajo za študij, osebni list študentov, izpiti, evidenca izvedenih predavanj, anketa za študente

 

- evidence o zaposlenih: gradiva predavateljev, anketa za predavatelje, tekoča korespondenca, računovodske evidence.

 

 

Skrb za kakovost

 

Šola je že v študijskem letu 2017/2018 sprejela Poslovnik komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti dela. Šola ima vzpostavljen sistem spremljanja kakovosti, ki poteka zaenkrat na podlagi notranje evalvacije v obliki ankete za študente in predavatelje ter komunikacije s študenti in predavatelji.

 

Ocena stanja in usmeritve

Ugotavljamo, da ima višja strokovna šola vizijo, poslanstvo, strateške cilje in načrt ter politiko kakovosti. Vse navedeno je tudi opredeljeno s Programom dela v študijskem letu 2020/2021.  Za izvajanje dejavnosti ima višja šola ustrezne prostore, predavatelji so imenovani na osnovi soglasja Strokovnega sveta, oblikovana so potrebna telesa za izvajanje dejavnosti, imenovani so predstavniki študentov, organizirane potrebne evidence.

 

IZOBRAŽEVANJE - ŠTUDIJSKA DEJAVNOST

 

Na višji strokovni šoli se trenutno izvaja študijski program Ekonomist. V študijskem letu 2020/2021 je potekal izredni študij, skladno s planom. Izmed 5 študentov jih je večina iz Ljubljane in okolice. Opažamo slab vpis v ta program. Predvidevamo, da je do slabega vpisa prišlo zaradi manjših generacij študentov na splošno, pa tudi, ker so višje šole že izobrazile zelo veliko študentov. Kot glavni vzrok pa menimo, da je še vedno v premajhni prepoznavnosti šole Paratus.

 

Izvedba anketiranja

 

Anketiranje je izvedel direktor šole Bojan Flac. V anketi so sodelovali vsi  študentje (10).

 

Rezultati anketiranja

 

 V študentsko anketo smo vključili naslednje sklope vsebin:

- prostorski pogoji,

- oprema prostorov,

- sodelovanje z administrativnim osebjem,

- urnik,

- odziv predavateljev,

- izkazano znanje predavateljev,

- ocena časa, ki so ga za študij porabili na teden poleg študija na šoli,

- posodobitev predmeta, gradiva in načinov ocenjevanja,

- predlogi.

 

Študentje so odgovarjali na vprašanja z ocenami od 1 do 5 ter odgovor z N, ki pomenijo:

1 - zelo slabo 2 – slabo 3 – dobro 4 – zelo dobro 5 - odlično

N - označite, če za odgovor nimate dovolj potrebnih informacij.

 

Prejeli smo naslednje ocene (aritmetično povprečje):

Prostorski pogoji: 5,0

Oprema prostorov: 5,0

Sodelovanje z upravno administrativnim osebjem: 5,0

Urnik: 5,0

Odziv predavateljev: 5,0

Izkazano znanje predavateljev: 4,8

Ocena časa za študij na teden: 10 ur v povprečju

Posodobitev predmeta, gradiva in načinov ocenjevanja: ni predlogov.

 

Vsi kazalniki kažejo visoko zadovoljstvo študentov s študijskim procesom in prostori. Navajamo še  predloge izboljšav s strani študentov:

-        nimam nobenih predlogov, kar tako naprej

-        oprema prostorov v šoli je dobra

-        izredno zadovoljen z vsem na šoli

-        prostori so dobro urejeni in čisti

-        o vseh informacijah smo bili pravočasno obveščeni

-        urnik je bil odličen

-        predavatelji so bili zelo dobri z redkimi izjemami.

 

 

VIŠJEŠOLSKI PREDAVATELJI

 

V študijskem letu 2020/2021 se je izvajal študijski program, skladno s planom. Glede na obseg dela oziroma majhno število vpisanih študentov je redno zaposlen le direktor šole. Delo študijskega referenta in knjižničarja je pogodbeno urejeno, vsi predavatelji sodelujejo na podlagi podjemnih in avtorskih pogodb. 

 

V anketi predavateljev je sodelovalo šest višješolskih predavateljev, ki so sodelovali v študijskem procesu v študijskem letu 2020/2021 od skupaj 6 predavateljev prvega letnika (100% -na udeležba).  Vsi predavatelji so prejeli ankete po e – pošti.

 

Rezultati anket in razgovorov

 

V anketo smo vključili naslednje sklope vsebin:

- prostorski pogoji,

- oprema prostorov,

- sodelovanje z administrativnim osebjem,

- urnik,

- odziv študentov,

- izkazano znanje študentov,

- ocena časa, ki so ga za študij porabili na teden poleg študija na šoli,

- posodobitev predmeta, gradiva in načinov ocenjevanja,

- udeležba na mednarodnih predavanjih, število člankov,

- plačilo,

- predlogi.

 

Predavatelji  so odgovarjali na vprašanja z ocenami od 1 do 5 ter odgovor z N, ki pomenijo:

1 - zelo slabo 2 – slabo 3 – dobro 4 – zelo dobro 5 - odlično

N - označite, če za odgovor nimate dovolj potrebnih informacij.

 

Na ankete so odgovorili vsi predavatelji prvega letnika (6 predavateljev). Udeležba je 100% -na. Zaradi koronavirusa so bili vsi predmeti in izpiti izvedeni  preko spleta- online (google meets, MS Teams, ZOOM).

 

Prejeli smo naslednje ocene (aritmetično povprečje):

Prostorski pogoji: N

Oprema prostorov: N

Sodelovanje z upravno administrativnim osebjem: 5,0

Urnik: 5,0

Odziv študentov: 5,0

Izkazano znanje študentov: 4,5

Ocena časa, ki so ga za študij porabili študenti na teden poleg študija na šoli: 16 ur

Posodobitev predmeta, gradiva in načinov ocenjevanja:  učno gradivo , predmet in način ocenjevanja

Udeležba na mednarodnih predavanjih, število članov: objava člankov (4 odgovorov), udeležba na mednarodnih predavanjih (4 odgovori)

Plačilo: 5,0.

 

Predavatelji so bili zadovoljni z vsemi vprašanimi vsebinami. Konkretni predlogi za izboljšave:

-        več promocije iz ust do ust, da bo več študentov in razmišljati o možnostih za online izvedbo za predavatelje, ki so oddaljeni iz Ljubljane več kot 30 km.

 

 

Predavanja so opravili po planiranem urniku online v obsegu vsak po tri srečanja po 4 pedagoške ure (skupaj 12 pedagoških ur) in pisni izpit. Študentje so večino časa študija opravili doma.

 

 

Ocena stanja in usmeritve

Vsi predavatelji imajo veljavna imenovanja na osnovi soglasja Strokovnega sveta. Vsi izvajalci študijskega programa se stalno izobražujejo z objavo strokovnih člankov in udeležbo na mednarodnih konferencah/predavanjih.

 

Predavatelji skladno z določili zakona sodelujejo v predavateljskem zboru, imenovani so tudi v komisijo za kakovost, študijsko komisijo in v strokovne aktive.  Predavatelji sodelujejo pri pripravi in odločanju o programu dela šole, sodelujejo pri pripravi vseh ostalih aktivnosti za izvedbo študijskega procesa ter pri evalvaciji te izvedbe, ki smo jo izvedli v obliki ankete  za študente in za predavatelje.

 

 

ŠTUDENTI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PARATUS D.O.O.

 

Vzpostavljen je bil sistem formiranja študentov preko oglasne deske, e-pošte in  z direktorjem šole, elektronsko oziroma online. Vse  pomembne informacije so študentje dobili preko spleta.  Omogočeno je prijavljanje na izpite preko e -pošte, indeks v fizični obliki in vodenje različnih drugih podatkov tako za študente kot tudi za predavatelje. Komunikacija s študenti je potekala redno, pred in po predavanjih, tudi po telefonu ali e -pošti. Preko spletne strani je Paratus d.o.o. omogočal potencialnim študentom prve potrebne informacije, nadaljnji kontakti so po telefonu , zaradi pandemije predvsem z direktorjem šole, ki je stalno dosegljiv.

 

Organizirano je bilo svetovanje o študiju potencialnim študentom, ki smo jih vabili na informativne pogovore.

 

Urnik in sistem preverjanja in ocenjevanja znanja študentov je skladen s sprejetim študijskim programom Paratus d.o.o.. Študenti imenujejo svoje predstavnike v organe šole (Komisija za kakovost). Študenti svoja mnenja in predloge izražajo lahko tedensko, pred ali po predavanjih, ob razgovoru z direktorjem in ravnateljico šole, po e-pošti. Stalna komunikacija poteka z direktorjem šole, ki je stalno dosegljiv. Tudi v bodoče nameravamo nadaljevati s stalno komunikacijo z vodstvom šole, saj so se izkazali kot zelo dobra in učinkovita rešitev pri odpravljanju težav s študijem.

 

Ocena stanja in usmeritve

Paratus d.o.o. zagotavlja tvorno vključevanje študentov v procese spremljanja, ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti višje strokovne šole. Študenti so izpolnili vprašalnik ob koncu leta. Seznanjeni so z rezultati in imajo možnost, da podajo predloge za spremembe.

V bodoče nameravamo vzpostaviti forum za študente in dodatne individualne pogovorne ure za študente, da bi študenti lažje opozarjali na probleme pri njihovem študiju, vendar se nam zdi smiselno le v primeru večjega vpisa študentov.

 

 

PROSTORI, OPREMA ZA IZOBRAŽEVALNO DEJAVNOST, KNJIŽNICA

 

Paratus d.o.o. deluje v najetih prostorih na Prešernovi cesti 5 v Ljubljani. Dejavnost se izvaja le na tej lokaciji.

Prostori: 3 učilnice, od tega je ena računalniška, prostori za upravo, čajna kuhinja, avla in toaletni prostori, čajna kuhinja.

Knjižnica: knjižna zaloga je na policah, narejenih za ta namen, v prostoru, ki se uporablja tudi za osebna svetovanja, tudi za čitalnico.

Število računalnikov: 12

Dostopnost knjižnice/čitalnice: od 9.00 do konca predavanj 19.00

Število knjig: približno 200

Število revij: 2

Povprečen obisk študenta v knjižnici: vsi študenti obiskujejo knjižnico, vendar izposoje še ne merimo.

 

 

Ocena stanja in usmeritve

Na višji strokovni šoli so zagotovljeni primerni prostori in oprema. Knjižnica je bila vzpostavljena v letu 2017. Založena je z osnovnim gradivom, potrebnim za študij. Računalniško opremo smo zamenjali in kupili novo januarja 2019.

 

 

 

FINANCIRANJE IZOBRAŽEVALNE/ŠTUDIJSKE IN STROKOVNE DEJAVNOSTI

 

Dejavnost višje strokovne šole se financira iz šolnin in vpisnin študentov. Šola sprotno spremlja porabo pridobljenih sredstev in njeno učinkovitost. Ima zunanji računovodski servis.

 

 

 

SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM

 

Paratus d.o.o. ima vzpostavljeno sodelovanje s podjetjem City Express d.o.o. in lahko zagotovi potrebno prakso študentom.

 

 

 

ZAKLJUČEK - PREDLOGI IZBOLJŠAV IN UKREPOV

 

Višja strokovna šola Paratus d.o.o. je začela s svojim delovanjem v študijskem letu 2017/2018. Spopadamo se s slabim vpisom v prvi letnik.

 

Od lanskih planiranih izboljšav šole smo realizirali naslednje:

-        povezali smo se tudi z drugim delodajalcem glede vpisa dveh študentov, ki sta v tej organizaciji redno zaposlena

-        redno poteka komunikacija z direktorjem šole, ki je stalno prisoten na šoli

-        študijska komisija se je sestala enkrat in sprejela potrditev naslovov diplomske naloge treh študentov, ki so uspešno diplomirali.

 

Za naslednje šolsko leto 2021/2022 je prioritetna naloga ponovno povečanje vpisa. Ostali predlogi izboljšav so še naslednji:

 

- aktivirati delovanje foruma za študente v primeru večjega vpisa študentov,

- povezati se še z drugimi delodajalci,

- po potrebi vključiti aktivnejše delovanje Komisije za kakovost

- v primeru večjega števila vpisa študentov bomo razmislili tudi o povečanju števila ur predavanj.

 

 

 

Ljubljana, junij 2021